Arbeids
recht.ai
Advies nodig?
Home > PRIVACY STATEMENT
PRIVACY STATEMENT

Privacy statement

Arbeidsrecht.ai is een initiatief van Arbeidsadvocaat.nl. Via dit Privacy Statement informeert Arbeidsadvocaat.nl u over de wijze waarop Arbeidsadvocaat.nl met uw persoonsgegevens en de door u verstrekte persoonsgegevens van derden omgaat.

 

Contactgegevens
Arbeidsadvocaat.nl is verwerkingsverantwoordelijke en Arbeidsadvocaat.nl is gevestigd aan de (5616 LZ) Kastanjelaan 400 in Eindhoven. Telefonisch is Arbeidsadvocaat.nl te bereiken op 085 – 060 6499 en per e-mail via info@arbeidsadvocaat.nl.

 

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie en alle ondernemingen en/of instellingen waarvoor Arbeidsadvocaat.nl persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Arbeidsadvocaat.nl. Dit Privacy Statement is daarmee van toepassing op: cliënten van Arbeidsadvocaat.nl, potentiële cliënten met wie Arbeidsadvocaat.nl contact heeft gelegd of wil leggen, bezoekers van de website van Arbeidsadvocaat.nl of de website arbeidsrecht.ai, ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Arbeidsadvocaat.nl en alle andere personen die contact opnemen met Arbeidsadvocaat.nl of van wie Arbeidsadvocaat.nl persoonsgegevens verwerkt.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Arbeidsadvocaat.nl?
Arbeidsadvocaat.nl verwerkt alle persoonsgegevens die u zelf aan Arbeidsadvocaat.nl hebt verstrekt van uzelf of van derden, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die Arbeidsadvocaat.nl heeft ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke social media platforms.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

  • alle contactgegevens en alle andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak en/of opdracht door een advocaat
  • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren
  • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes
  • persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door de website van Arbeidsadvocaat.nl, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
  • IP-nummer: uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

  • alle persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn
  • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites

De website van Arbeidsadvocaat.nl of de website arbeidsrecht.ai kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen en social media buttons. Arbeidsadvocaat.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Ook is Arbeidsadvocaat.nl niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

 

Waarvoor gebruikt Arbeidsadvocaat.nl uw persoonsgegevens?
Arbeidsadvocaat.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk:

Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u Arbeidsadvocaat.nl opdracht hebt verstrekt tot het leveren van (juridische) diensten door een advocaat van Arbeidsadvocaat.nl.

Als u een zaak in behandeling geeft of opdracht verstrekt aan een advocaat van Arbeidsadvocaat.nl worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd en de persoonsgegevens van de andere partij en/of betrokkenen. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak en/of opdracht, afhankelijk van de aard ervan. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.

Het nakomen van wettelijke verplichtingen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) kan advocaten in bepaalde gevallen verplichten bepaalde informatie in te winnen, vast te leggen en te bewaren. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort). Daarnaast zijn er diverse andere wetten (o.a. belastingwetgeving en de Advocatenwet) op basis waarvan Arbeidsadvocaat.nl verplicht is de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken.

Het onderhouden van contact met u

Uw contactgegevens worden bijgehouden in het klantsysteem van Arbeidsadvocaat.nl en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events zoals seminars en het toezenden van informatie die u aan Arbeidsadvocaat.nl hebt gevraagd.

Het verbeteren van de diensten van Arbeidsadvocaat.nl en het uitvoeren van eventuele gerichte marketingacties

Arbeidsadvocaat.nl vindt het belangrijk u te kunnen benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken combineert Arbeidsadvocaat.nl de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepaalt Arbeidsadvocaat.nl welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerkt Arbeidsadvocaat.nl geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd. Soms vraagt Arbeidsadvocaat.nl cliënten ook om mee te werken aan een evaluatie ten aanzien van de uitgevoerde diensten door middel van (bijvoorbeeld) een (online) vragenlijst. U kunt op ieder moment laten weten dat u niet benaderd wilt worden voor marketingacties, seminars, nieuwsbrieven, etc., of niet wilt meewerken aan een evaluatie waarna Arbeidsadvocaat.nl u niet langer daarvoor zal benaderen.

Het verbeteren en beveiligen van onze websites www.arbeidsadvocaat.nl en www.arbeidsrecht.ai

Het maken van gebruikersstatistieken

De gebruikersstatistieken van de websites stelt Arbeidsadvocaat.nl in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruikt Arbeidsadvocaat.nl om de websites te verbeteren.

 

Rechtsgrond van de verwerking
Arbeidsadvocaat.nl verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

Toestemming

Als Arbeidsadvocaat.nl u toestemming heeft gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Arbeidsadvocaat.nl stelt. U hebt ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Indien u Arbeidsadvocaat.nl een mondelinge of schriftelijke opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerkt Arbeidsadvocaat.nl persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten in voorkomende gevallen bepaalde informatie in te winnen, vast te leggen en te bewaren. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

In verband met een gerechtvaardigd belang

Arbeidsadvocaat.nl mag ook persoonsgegevens verwerken als Arbeidsadvocaat.nl een gerechtvaardigd belang heeft en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruikt Arbeidsadvocaat.nl bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars en events.

 

Verwerkers
Arbeidsadvocaat.nl maakt voor het verwerken van de door u verstrekte persoonsgegevens gebruik van andere dienstverleners (verwerkers) die uitsluitend in de opdracht van Arbeidsadvocaat.nl persoonsgegevens verwerken. Arbeidsadvocaat.nl sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Persoonsgegevens delen met derden
Soms is het nodig uw, en/of de door u verstrekte, persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een opdracht met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen of het corresponderen met een wederpartij of het sluiten van een overeenkomst waarbij meerdere partijen zijn betrokken. Voorbeelden van derden zijn: UWV, de Belastingdienst, rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, arbitrage instituten, mediators, advocaten en notarissen. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Als een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zal Arbeidsadvocaat.nl daaraan moeten voldoen. In deze gevallen wordt geen verwerkersovereenkomst gesloten, aangezien het hierbij gaat om (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke(n). Arbeidsadvocaat.nl zal uiteraard geen persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of hier geen wettelijke verplichting toe bestaat.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

 

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan of afhankelijk van de omstandigheden van het geval of noodzakelijk zijn bij de uitvoerig van een opdracht door een advocaat of in het kader van een rechtsvordering waarvoor Arbeidsadvocaat.nl u juridische ondersteuning verleent. Voor het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, kan Arbeidsadvocaat.nl ook gebruik maken van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde dienstverleners (verwerkers).
Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

 

Datalek
In geval van een (vermoedelijk) datalek zal Arbeidsadvocaat.nl overeenkomstig de AVG en de daarop gebaseerde Nederlandse wetgeving handelen, onverminderd de verplichting de gevolgen van dergelijke inbreuken zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken. Aangezien Arbeidsadvocaat.nl als advocatenkantoor aan een beroepsgeheim is gebonden, behoudt Arbeidsadvocaat.nl zich het recht voor haar medewerking aan het doen van een melding en/of het verstrekken van (aanvullende) informatie, al dan niet gedeeltelijk, te weigeren.

 

Geheimhouding
Alle personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van Arbeidsadvocaat.nl, zijn verplicht tot geheimhouding en nemen vertrouwelijkheid in acht met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen. Arbeidsadvocaat.nl waarborgt dat de personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van Arbeidsadvocaat.nl, een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend.

 

Beveiliging
Arbeidsadvocaat.nl zal aantoonbaar, passende en doeltreffende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens, ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of enige vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. Arbeidsadvocaat.nl zal de beveiligingsmaatregelen periodiek evalueren en, waar nodig, de beveiligingsmaatregelen verbeteren om te blijven voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG.

 

Intellectueel eigendomsrecht
Voor zover de (verzameling van) persoonsgegevens wordt beschermd door enig intellectueel eigendomsrecht, verleent u toestemming aan Arbeidsadvocaat.nl de persoonsgegevens te gebruiken in het kader van de uitvoering van de opdracht.

 

Vragen over uw persoonsgegevens
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Neemt u voor dergelijke vragen contact op via 085 – 060 6499 en per e-mail via info@arbeidsadvocaat.nl.

 

Klachten?
Als u klachten hebt over hoe Arbeidsadvocaat.nl met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact met Arbeidsadvocaat.nl opnemen door een mail te sturen naar info@arbeidsadvocaat.nl of te bellen met 085 – 060 6499. Arbeidsadvocaat.nl helpt u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Veranderingen
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. Arbeidsadvocaat.nl nodigt u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zal Arbeidsadvocaat.nl u hierop ook via haar website attent maken.